Autoškola Zlín, Ostrava, Karviná, Napajedla, Přerov, Otrokovice, Valmez, Vsetín

Autoškola pro Tebe, Autoškola Ostrava, Autoškola Plzeň, Autoškola Brno, Autoškola Valmez, Autoškola Vsetín, Autoškola Nový Jičín, Autoškola Bruntál, Autoškola Jeseník, Chacharova autoškola, Maníkova autoškola, Ogarova autoškola, Autoškola pro mě, nejlepší autoškola, kam do autoškoly, autoškola Ostrava a okolí

Autoškola Zlín, Autoškola pro Tebe

Autoškola pro Tebe, Autoškola Zlín Vás srdečně vítá. Jedná se o kvalitní výuku řidičských oprávnění kategorie B (osobní automobil) v Ostrava, která Vás připraví na všechny dopravní situace.

Autoškola Ostrava, Autoškola pro Tebe

Autoškola pro Tebe, Autoškola Ostrava Vás srdečně vítá. Jedná se o kvalitní výuku řidičských oprávnění kategorie B (osobní automobil) v Brno, která Vás připraví na všechny dopravní situace.

Autoškola Karviná, Autoškola pro Tebe

Autoškola pro Tebe, Autoškola Karviná Vás srdečně vítá. Jedná se o kvalitní výuku řidičských oprávnění kategorie B (osobní automobil) v Nový Jičín, která Vás připraví na všechny dopravní situace.

Autoškola Napajedla, Autoškola pro Tebe

Autoškola pro Tebe, Autoškola Napajedla Vás srdečně vítá. Jedná se o kvalitní výuku řidičských oprávnění kategorie B (osobní automobil) v Valmez, která Vás připraví na všechny dopravní situace.

Autoškola Přerov, Autoškola pro Tebe

Autoškola pro Tebe, Autoškola Přerov Vás srdečně vítá. Jedná se o kvalitní výuku řidičských oprávnění kategorie B (osobní automobil) v Bruntál, která Vás připraví na všechny dopravní situace.

Autoškola Otrokovice, Autoškola pro Tebe

Autoškola pro Tebe, Autoškola Otrokovice Vás srdečně vítá. Jedná se o kvalitní výuku řidičských oprávnění kategorie B (osobní automobil) v Jeseník, která Vás připraví na všechny dopravní situace.

Autoškola Valmez, Autoškola pro Tebe

Autoškola pro Tebe, Autoškola Valmez Vás srdečně vítá. Jedná se o kvalitní výuku řidičských oprávnění kategorie B (osobní automobil) v Plzeň, která Vás připraví na všechny dopravní situace.

Autoškola Vsetín, Autoškola pro Tebe

Autoškola pro Tebe, Autoškola Vsetín Vás srdečně vítá. Jedná se o kvalitní výuku řidičských oprávnění kategorie B (osobní automobil) v Plzeň, která Vás připraví na všechny dopravní situace.

Autoškola

Nejsme ve Vašem městě? Postaráme se o Vás.

Ceník - Ogarova autoškola

Během výcviku si za každou odježděnou výcvikovou jízdu vybíráte ZDARMA jakékoliv jídlo z Ogarovy kuchyně.
Služby Popis Cena

Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění sk. B

možnost splátek = 3000 Kč při zahájení a zbytek na splátky během kurzu a to "bez navýšení"

po každé absolvované výcvikové jízdě si můžete vybrat ZDARMA jakoukoliv baštu z Ogarovy kuchyně

v ceně je zahrnuta kompletní výuka a výcvik dle zákona 247/2000

13.700 Kč
V.I.P. výcvik – 17.dní (až 5 jízd týdně)
  • časově nejrychlejší varianta, kterou Vám můžeme nabídnout
  • osobní lektor
  • přednostní plánování
  • po každé absolvované jízdě dostanete ZDARMA jakoukoliv baštu z Ogarovy kuchyně
18.900 Kč
Vrácení řidičského oprávnění pro klienty, kteří pozbyli řidičský průkaz a musí absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti (v ceně 1h praxe) 3.000 Kč
Školení řidičů referentů proškoleni musí být zaměstnanci, kteří fyzicky řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem svého povolání (individuální ceny při vyšším počtu uchazečů) Během školení je zajištěno občerstvení v podobě jídel a nápojů ZDARMA 300 Kč / klient
Kondiční jízdy

pro klienty, kteří již dlouho za volantem neseděli a chtěli by si oživit nebo zdokonalit své řidičské schopnosti a dovednosti

pro žáky naší autoškoly

500 Kč / 45 min.

400 Kč / 45 min.

Poplatky autoškole

závěrečná zkouška

učební materiály

předvedení k opravné zkoušce (PSP/PJV)

prostoj (poplatek za pozdě zrušenou objednanou jízdu méně než 24 hodin před konáním, poplatek za neomluvenou absenci na objednané jízdě)


převod z jiné autoškoly

převod do jiné autoškoly

storno poplatek (předčasné ukončení kurzu)

opakování teorie po druhé neúspěšné opravné zkoušce

opakovaní výcviku po druhé neúspěšné opravné zkoušce (v ceně je přihlášení k doplňovací výuce a výcviku a všech 28h výcviku)

ZDARMA

ZDARMA

400 Kč

500 Kč

 

1.500 Kč

1.500 Kč

1.000 Kč

3.000 Kč

11.900 Kč

Poplaky magistrátu

závěrečná zkouška

opravná zkouška TEST (PSP)

opravná zkouška JÍZDA (PJV)

700 Kč

100 Kč

400 Kč

 

 

ceník platný od 1.1.2022

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ujednání

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva mezi autoškolou a žadatelem je uzavřena v okamžiku předání žadatelem podepsané Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.
 

Autoškola se zavazuje poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb. Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami autoškoly.
 

2. Kurzovné a poplatky

Při nástupu do kurzu je žadatel povinen zaplatit kurzovné v plné výši nebo složit zálohu minimálně ve výši 3.000 Kč. Záloha je součástí celkové ceny. Úhradu lze provést přímo u zápisu v hotovosti nebo převodem na účet autoškoly. Pokud je kurzovné rozloženo na splátky, je úhrada druhé splátky minimálně 3.000,- Kč a třetí doplatek do plné částky kurzovného. Platební pokyny pro úhradu plateb bankovním převodem, budou žadateli poslány na email

Žadateli, bude vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo pozastavit probíhající výcvik do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

Pokud žadatel nedokončil kurz z důvodu své vlastní neaktivity do jednoho roku od zahájení kurzu, vyhrazuje si autoškola právo požadovat doplatek kurzovného dle aktuálního ceníku platného ke dni ukončení kurzu.

  

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.


V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Na požádání, žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

Pokud nebude doplatek uhrazen, vyhrazuje si autoškola právo nevystavit žadateli potvrzení o absolvované výuce a výcviku a to do doby než žadatel splní své závazky vůči autoškole.
 

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik anebo nepokračovat v již zahájeném výcviku pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny učitele a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku. Rovněž si autoškola vyhrazuje právo ukončit výuku a výcvik žadatele pokud od poslední teoretické výuky nebo praktického výcviku uběhlo více než 3 měsíce bez řádné omluvy žadatele.
Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.
 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na úhradu režijních nákladů ve výši 1000,- Kč (storno poplatek). Režijní náklady budou zaúčtovány do závěrečného vyúčtování kurzovného.

6. Cvičné jízdy

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací hodiny (90min), pokud se žadatel a učitel výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny.

Před zahájením cvičné jízdy je učitel povinen zaznamenat cvičnou jízdu do knihy jízd. Cvičnou jízdu je žadatel stvrdí svým podpisem.

Termíny cvičných jízd domlouvá žadatel vždy se svým učitelem. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objdnanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS svému učiteli. Prostojné za neomluvenou neúčast anebo zmaření jízdy ze strany žadatele je stanoveno v aktuálním ceníku autoškoly. Prostojné je splatné před zahájením první následující lekce výcviku.

Žadatel i učitel autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se učitel anebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že má učitel podezření, že je žadatel pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, může podrobit žáka kontrole. Pokud bude kontrola pozitivní, anebo se žák nepodrobí kontrole, nebude cvičná jízda provedena. Za zmařenou jízdu žák zaplatí prostojné.
 

7. Závěrečné zkoušky

O termín závěrečné zkoušky žádá autoškola do 15 dnů po řádném ukončení výcviku tj. po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole magistrát města a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím SMS nebo emailu.
 
Před vykonáním závěrečné i opakované zkoušky je žadatel povinen uhradit magistrátu města správní poplatek. První zkouška: 700,- Kč, opakovaná zkouška: test - 100,- Kč, praktická jízda - 400,-Kč a dále poplatek autoškole za předvedení k opravné zkoušce (PSP/PJV), ve kterém jsou zahrnuty veškeré administrativní úkony spojené s naplánováním a organizováním zkoušky, plat instruktora a přistavení vozidla (viz platný ceník).

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději tři pracovní dny před zahájením zkoušky, a to učiteli anebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín zkoušky, zavazuje se uhradit autoškole prostojné ve výši 1000 Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy učiteli a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil prostojné, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.
 
Pokud žadatel, po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb., trvá na vykonání závěrečné zkoušky, i když jeho úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky a na doporučení učitele si svou odbornou způsobilost neprohloubil, zavazuje se podepsáním tzv. ,,REVERZU“, že autoškole uhradí po neúspěšně absolvované zkoušce, náklady na vykonání opravné zkoušky a doplňující výuku a výcvik ve dvojnásobné výši dle aktuálního ceníku autoškoly.
 

8. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik.
 

9. Závěrečná ustanovení

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.
 
Ve Zlíně dne 1.1.2021